Склад кафедри:

- завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент Дрьомін Віктор Миколайович; 
- доктор юридичних наук, професор Костенко Олександр Миколайович; 
- доктор юридичних наук, професор Туляков В'ячеслав Олексійович; 
- кандидат юридичних наук, доцент Орловська Наталя Анатоліївна; 
- кандидат юридичних наук, доцент Стефанов Сергій Олександрович; 
- асистент Ілько Світлана Анатоліївна; 
- асистент Березовський Андрій Андрійович; 
- асистент Черкасов Святослав В'ячеславович; 
- асистент Мандріченко Жанна Іванівна; 
- старший лаборант Соболєва Лариса Григорівна; 
- лаборант Петренко Ольга Анатоліївна. 

Історія кафедри та її дисциплін, як і уся історія юридичної академії, своїми коріннями відходить в історію юридичного факультету Одеського державного університету імені І.І. Мечникова. Кримінологічна наука у нашій державі пройшла в своєму розвитку різні етапи, серед яких були і періоди суспільного визнання, і гоніння, і десятиріччя вигнання з учбових курсів. Знаменними стали шістдесяті роки, коли з'явилися перші фундаментальні роботи з кримінології та підручники. Відродження кри­мінології не пройшло мимо наукової думки юридичного факультету Одеського університету. В 1966 році на знов відкритому денному відділенні юридичного факультету ОДУ була введена в учбові плани не зовсім звісна серед практичних робітників учбова дисципліна — кримінологія. В роки царювання в юридичній науці догма­тичних дисциплін, читання кримінології, а фактично - соціології злочинності, свідчило не тільки про наукову сміливість, але і про упевненість в правильності початої справи. Першими викладачами кримінології були старший викладач М.О. Єльчанінов, який розробив її курс, і кандидат юридичних наук Г.М. Ясинський, який працював у той час прокурором Одеської області. З 1967 по 1975 роки кримінологію викладав М.О. Єльчанінов, з 1975 по 1980 роки — професор Є.В. Додін, під керівництвом якого на факультеті були розпочаті перші криміно­логічні дослідження. Становленню кримінології на юридичному факультеті значно сприяв про­фесор В.П. Колмаков, який був з 1967 по 1973 роки деканом факультету й завідуючим кафедрою криміналістики, кримінального права та процесу. В.П. Колмаков створив і читав новий спецкурс «Попередження злочинності непов­нолітніх». Особливістю цього спецкурсу, який пізніше читав доцент І.В. Постіка (зараз — професор, доктор юридичних наук, завідувач кафедрою криміналістики ) є те, що він включав до себе розгорнену порівняльну кримінологічну характеристику злочинності неповнолітніх, у тому числі і в закордонних краї­нах, її причин, та криміналістичні засоби боротьби з нею. Новий імпульс розвитку кримінології на юридичному факультеті ОДУ дав прихід у 1980 році як завідуючого кафедрою кримінального права, процесу і криміналістики відомого в СРСР вченого, професора Л.В. Багрій-Шахматова. У 1983 році під керівництвом професорів Є.В. Додіна і Л.В. Багрій-Шахматова була захищена перша на факультеті кандидатська дисертація з кримінології, яку написав В.М. Дрьомін: “Криміногенний вплив раніше засуджених осіб на неповнолітних”. У 1986 році захищається ще одна дисертація з кримінології, авто­ром якої став аспірант В.О. Туляков, науковим керівником був професор Л.В. Багрій-Шахматов. З 1979 року на всіх формах навчання кримінологію став викладати В.М. Дрьомін. З 1986 року ще одним лектором з кримінології став В.О. Туляков. З 1999 року до початку 2001 року на кафедрі працював (за сумісництвом) відомий кримінолог доктор юридичних наук, професор Зелінський Анатолій Феофанович. Після його трагічної гибелі у січні 2001 року на кафедрі працює доктор юридичних наук, професор Костенко О.М. (також за сумісництвом). Історія викладання та розвитку на кафедрі науки кримінально-виконавчого права пов'язана з предметом, який раніше називався виправно-трудовим пра­вом. Ця дисципліна на протязі багатьох років була обов'язковою в юридичних вузах і вивчалася студентами усіх форм навчання. На жаль, на юридичному факультеті не було протягом багатьох років спеціаліста саме цієї галузі права. Лише з приходом на факультет професора Л.В. Багрій-Шахматова, який мав багато праць з виправно-трудового права і був ініціатором перетворення вип­равно-трудового права в кримінально-виконавче право, ця наука почала знахо­дити певне відбиття у тематиці наукових досліджень. Кримінально-виконавче право читалося різними спеціалістами криміналь­ного профілю. З 1967 року по 1973 рік лектором була начальник жіночої колонії І.М. Кущ. Потім в різні роки цей предмет викладав старший викладач Л.І. Нагерняк, доцент В.В. Тищенко, професор Л.В. Багрій-Шахматов, доцент В.М. Федоров, доцент В.М. Дрьомін. З 1998 року кримінально-виконавче право викладає старший викладач С.О. Стефанов та доцент Дрьомін В.М. Співробітники кафедри беруть активну участь у наукових конференціях, симпозіумах, семінарах. Так, доценти В.М. Дрьомін і В.О. Туляков брали участь у роботі шостого конгресу кримінологів країн Східної Європи (1987, Москва); запрошувалися Міжнародним інститутом соціології і права (Оньяте, Іспанія) для участі в семінарі з проблем насильства стосовно дітей (1991). Доцент В.О. Туляков неодноразово брав участь як стипендіат і експерт в наукових семінарах з проблем захисту жертв злочинів і засіданнях експертного комітету комісії ООН з попередження злочинності (Іспанія, Фінляндія, США). Доцент В.М. Дрьомін був одним із організаторів і учасників міжнародної конференції «Право й економічне співробітництво» (1990, Москва), учасником міжнародного семінару з проблем попередження ВІЧ/СНІДу, організованого ООН для юристів країн СНД і Східної Європи. Співробітники кафедри були в числі організаторів і учасників Другого міжнародного Причорноморського соціально-девіантологічного симпозіуму (1996, Одеса), семінару Ради Європи, при­свяченого практичному застосуванню ряду конвенцій у сфері кримінальної юс­тиції (1998, Одеса) і багатьох інших національних і міжнародних конференцій. Кафедра установила партнерські зв'язки зі Школою права і Центром по правах людини Ноттінгемського університету (Великобританія), результатом яких ста­ла розробка спільних навчальних програм з проблем прав людини у сфері пен­ітенціарної системи і кримінальної юстиції, що знайшли відбиток у навчальному плані академії. На кафедрі ведеться активна науково-дослідна робота. Виконуються дві докторські (В.О. Туляков, В.М. Дрьомін) і п'ять кандидатських дисертацій (В.О. Стефанов, С.А. Ілько, Е.П. Стась, О.Д. Панчошак). Готуються до видання дві монографії. При кафедрі працює студентський науковий семінар з проблем кримінології і кримінально-виконавчого права. Щорічно до десяти кра­щих студентських доповідей подаються кафедрою на звітну наукову студентсь­ку конференцію. Кафедра кримінології і кримінально-виконавчого права знаходиться на стадії становлення. Багато уваги приділяється оснащенню кафедри сучасними засоба­ми, що дозволяють викори­стовувати в науковій і на­вчальній роботі сучасне комп'ютерне обладнання. З метою наближення навчальної і наукової праці до практики на базі Управ­ління з виконання покарань УМВС України в Одеській області створена філія ка­федри. У перспективі пла­нується на основі філії ство­рити кримінологічну лабо­раторію з вивчення особистості злочинця. Активізуються навчальні і наукові зв'язки з вузами Росії і Західної Європи.

Співробітники кафедри розуміють, що перспективи розвитку молодої ка­федри зв'язані насамперед з високою організацією навчальної і наукової праці, написанням підручників, монографій, захистом докторських і кандидатських ди­сертацій. Здається, що для досягнення даних цілей в академії створені всі не­обхідні умови.